Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Leśna Podlaska
Menu góra
Strona startowa Informacje 7. Uchwały Rady Gminy VI Kadencja 2010-2014 Uchwały Rady Gminy 2011
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Uchwały Rady Gminy 2011, bieżące, menu 1225 - BIP - Urząd Gminy Leśna Podlaska”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Uchwały Rady Gminy 2011

Uchwały Rady Gminy 2011

Uchwała Nr IV/15/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr IV/16/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu

Uchwała Nr IV/17/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Uchwała Nr V/18/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu „Równe szanse edukacyjne – wspierania indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Leśnej Podlaskiej”

Uchwała Nr V/19/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Droblin w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Uchwała Nr V/20/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Strategii Współpracy Gminy Leśna Podlaska z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011-2016

Uchwała Nr V/21/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bialskiemu

Uchwała Nr V/22/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie nabycia na własność przez Gminę Leśna Podlaska nieruchomości Skarbu Państwa

Uchwała Nr V/23/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków stanowiących fundusz sołecki

Uchwała Nr V/24/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2011 rok.

Uchwała Nr VI/26/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Leśna Podlaska z wykonania budżetu za 2010r.


Uchwała Nr VI/27/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2010r.


Uchwała Nr VI/28/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatu Bialskiemu.


Uchwała Nr VI/29/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej.

Uchwała Nr VI/30/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Leśna Podlaska w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" oraz „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Załącznik Nr 1

Uchwała Nr VI/31/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Nosów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Załącznik Nr 1


Uchwała Nr VI/32/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Leśna Podlaska.
Załącznik Nr 1


Uchwała Nr VI/33/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

Uchwała Nr VI/35/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr VII/36/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie: określania zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Leśna Podlaska, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Uchwała Nr VII/37/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr VII/38/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

Uchwala Nr VIII/39/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie dodatkowej liczby uczestników w Gminie Leśna Podlaska do projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Lubelskiem" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Gminy Leśna Podlaska do w/w projektu.

Uchwala Nr VIII/40/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 września 2011 r.w sprawie współpracy pomiędzy Gminą Leśna Podlaska i Gminą Mazieres en Gatine.


Uchwała Nr VIII/41/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr IX/43/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Leśna Podlaska na 2012 rok.

Uchwała Nr IX/44/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Leśna Podlaska.

Uchwała Nr IX/45/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.

Uchwała Nr IX/46/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012.
Załącznik Nr 1

Uchwała Nr IX/47/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr IX/48/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku leśnego.

Uchwała Nr IX/49/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji oraz informacji w zakresie podatku od nieruchomości.
Załącznik Nr 1

Uchwała Nr IX/50/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego na kadencję 2012 - 2015.

Uchwała Nr IX/51/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe w Leśnej Podlaskiej.

Uchwała Nr IX/52/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2012 rok.
Załącznik Nr 1

Uchwała Nr IX/53/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1 a
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2 a
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr X/54/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1 a
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2 a
Załącznik Nr 3

Uchwała Nr X/55/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała Nr X/56/2011 Rady Gminy Leśna Podlaska z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Leśna Podlaska.

Metryka

data wytworzenia
2011-06-16
data udostępnienia
2011-06-16
sporządzone przez
Paweł Kazimierski
opublikowane przez
Paweł Kazimierski
ilość odwiedzin
26
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.